Regulamin Newsletter

REGULAMIN SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA ELANDERS POLSKA SP. Z O. O.

 

 

1.Postanowienia ogólne

1.1 Usługa elektroniczna Newslettera świadczona jest przez spółkę Elanders Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101815 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk (miejsce stałego wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 526-10-25-409, REGON 010969555, kapitał zakładowy w wysokości 7214000 zł, adres poczty elektronicznej: recepcja@elanders.pl zwanej dalej ,,Usługodawcą".

1.2 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które korzystają z usługi świadczonej drogą elektroniczną-Newsletter.

1.3 Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi Newslettera na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest Usługodawca.

2.Definicje

2.1 Newsletter-usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu systematycznych wiadomości i/lub informacji handlowych, w szczególności dotyczących aktualnej działalności firmy, oferty usług, promocjach, nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Usługodawcy ,publikowanych materiałach i filmach w mediach społecznościowych( Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LikedIn), zaproszeń do polubienia Usługodawcy i śledzenia jego działalności w mediach społecznościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługobiorców, korzystających z usługi Newslettera w celach wizerunkowych i promocyjnych.

2.2 Usługa elektroniczna- usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.elanders.pl. na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3 Usługodawca- Elanders Polska Sp. z o. o. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101815 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk (miejsce stałego wykonywania działalności oraz adres do doręczeń), NIP 526-10-25-409, REGON 010969555, kapitał zakładowy w wysokości 7214000 zł, adresy poczty elektronicznej: recepcja@elanders.pl

2.4 Usługobiorca-osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.5 Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi(Newsletter) świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2.6 Informacja handlowa-każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku Usługodawcy.

2.7 Adres elektroniczny- oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2.8 Regulamin-Regulamin subskrypcji Newslettera Usługodawcy.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem swojej strony internetowej www.elanders.pl usługę Newslettera.

3.2 Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Newslettera polegają na otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje handlowe/marketingowe i wizerunkowe skierowane do Usługobiorcy.

 

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, to posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia w postaci komputera, laptopa, smartphone z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies oraz adresu elektronicznego.

4.2 Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje gwarantują wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich. Jednak Usługobiorca powinien mieć świadomość, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga użytkowania publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co skutkuje wzrostem ryzyka i możliwością wystąpienia standardowych zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

4.3 Usługa Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

4.4 Zawarcie umowy przez Usługobiorcę z Usługodawcą na świadczenia usługi elektronicznej Newslettera jest na czas nieoznaczony.

4.5 Wszelkie treści, informacje niezależnie od ich formy utrwalenia zawarte w Newsletterze stanowią własność Usługodawcy. Wszelkie utwory zawarte w Newsletterze są chronione zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnym (Dz. U. z 2019 r. poz.1231 z późń. zm.).

5. Prawa i Obowiązki Usługodawcy

5.1 Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi Newslettera zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

5.2 Usługodawca nie jest zobowiązany do nieprzerwanego świadczenia usługi Newslettera, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przerwy będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, które powstały z winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej.

5.3 Usługobiorca ma prawo zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

6. Obowiązki Usługobiorcy

6.1 Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw własności intelektualnej innych Usługobiorców, osób trzecich, Usługodawcy oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

6.2 Usługobiorca nie może wykorzystywać Newslettera do własnych celów zarobkowych, podejmować żadnych działań bezprawnych, których celem jest zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Newslettera, jak również narażać Usługobiorcę na odpowiedzialność karną lub utratę wizerunku na rynku świadczonych usług (w szczególności modyfikować treści Newslettera i rozpowszechniać je w mediach społecznościowych).

6.3 Usługobiorca jest zobowiązany do podawania danych osobowych i innych danych związanych z usługą Newslettera zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności adresu elektronicznego.

6.7 Usługobiorca wyraża zgodę na prezentowanie, jak również przesyłanie w ramach Newslettera materiałów, w szczególności zawierających treści informacyjne, reklamowe, promocyjne, których autorem jest Usługodawca lub osoby trzecie działające na jego zlecenie.

7.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1 Z chwilą podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.elanders.pl wymaganych danych przez osobę zainteresowaną otrzymywaniem Newslettera i zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Z tą chwilą Usługodawca staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

7.2 Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newslettera w każdym czasie:

7.2.1 poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej.

7.2.2 poprzez wypowiedzenie umowy bez wskazywania przyczyn na podstawie właściwego oświadczenia wysłanego na adres: recepcja@elanders.pl lub pisemnie na adres ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk

7.3 Usługodawca może, w szczególności wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonych w pkt 5.3 oraz w pkt 6 niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres elektroniczny wskazany przez Usługodawcę w toku procedury rejestracyjnej, o której mowa w pkt 7..

8.Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1 Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@elanders.pl lub pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. W oświadczeniu reklamacyjnym Usługodawca powinien wskazać okoliczności i datę ich wystąpienia, których skutkiem było nieprawidłowe funkcjonowaniu usługi Newslettera.

8.2 Każda reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia poprzez udzielenie odpowiedzi na adres elektroniczny określony w pkt.7.1 Regulaminu lub z którego został wysłana reklamacja albo w innej formie wskazanej przez Usługobiorcę.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest spółka Elanders Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101815 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą
ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, NIP 526-10-25-409, REGON 010969555, kapitał zakładowy w wysokości 7214000 zł zwany dalej ,,Administratorem".

9.2 Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

9.2.1 dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko;

9.2.2 dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail;

9.3 Dane Usługobiorców będą przetwarzane przez Administratora w celu:

9.3.1 zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi Newslettera, której Administrator jest stroną – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Administratorem umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której danej dotyczą, przed zawarciem umowy;

9.3.2 archiwizacji;

9.3.3 statystycznym;

9.4 Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

9.5 Administrator informuje, że Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9.6 Administrator informuje, że dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, a po tym okresie przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa.

9.7 Administrator może przekazywać dane osobowe swoim dostawcom towarów i usług lub podmiot którym zleci ich przetwarzanie na podstawie zawartych z umów i tylko w zakresie wynikającym z poleceń Administratora oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

9.8 Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

9.8.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

9.8.2 prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

9.8.3 prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu techniczna możliwość).

9.8.4 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Usługobiorcy lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

9.8.5 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9.8.6 prawo do wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9 Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt elektroniczny pod adresem: recepcja@elanders.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Elanders Polska Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk.

9.10 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9.11 Zasady przetwarzania danych osobowych określone w pkt 9.1-9-11 stosuję do pełnomocnika, który działa w imieniu Usługobiorcy.

10.Odstąpienie od umowy

10 Usługobiorca, który jednocześnie posiada status konsumenta i zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newslettera na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez kosztów składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dni biegnie od dnia zawarcia umowy, który jest określony w pkt 7.1 Regulaminu. Termin jest zachowany jeżeli Usługobiorca, który ma status konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres elektroniczny: recepcja@elanders.com lub pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk.

11.Pozasądowe sposoby rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur.

11.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

11.2 Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.3 Usługobiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usługi Newslettera.

11.4 Usługobiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą, a Usługobiorcą

11.5 Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Usługobiorcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11.6. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich.

.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności:

12.1.1 zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na jego treść.

12.1.2 wydania orzeczenia sądowego lub decyzji(postanowienia) organu władzy publicznej, które mają wpływ na jego treść.

12.1.3 zmiany warunków technicznych świadczenia usługi Newslettera.

12.1.4 wprowadzenia nowych usług w działalności Usługodawcy lub zmiany przedmiotu jego działalności.

12.2 Usługodawca poinformuje Usługobiorcą o planowanych zmianach Regulaminu będących następstwem okoliczności, o których mowa w pkt. 12.1 poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości o zmianach Regulaminu jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Brak złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest tożsame z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu wprowadzoną przez Usługodawcę.

12.3 Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu świadczenia usługi Newslettera. Usługodawca nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych i innych przepisów prawa właściwych dla usługi Newslettera.

12.4 Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.

12.5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutku w postaci zwolnienia Usługobiorcy z przestrzegania przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych w zakresie Newslettera.

12.6 W przypadku zaistnienia sporu między stronami będą dążyć do polubownego jego rozstrzygnięcia.

12.7 W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Natomiast, jeżeli Usługobiorca ma status konsumenta, to właściwym miejscowo jest sąd ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

12.8 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2020

Skontaktuj się z nami!

Telefonicznie

+48 23 662 23 16